Επιβράβευση και Οφέλη

Η επιβράβευση προσφέρει σημαντικά οφέλη στην εξέλιξη της προσωπικότητας αλλά και της σχολικής επίδοσης των παιδιών.