📚 Μελέτη✏️📝

Η σχολική μελέτη έχει στόχο την εξάσκηση και εμβάθυνση αυτών που διδάχθηκαν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν νόημα και που θα χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους είτε στο μέλλον είτε άμεσα (για παράδειγμα, πρόσθεση και πολλαπλασιασμό για να υπολογίσουν τις τιμές των προϊόντων όταν ψωνίζουν). Μαθαίνουν να έχουν στόχο τις καλές επιδόσεις από το Δημοτικό ως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα από τη διαδικασία της μελέτης ο μαθητής μπορεί να εντοπίσει αυτό που πραγματικά του αρέσει (νοοτροπίες, μουσικές, γλώσσες, ιδέες). Το παιδί αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του βλέποντας άμεσα τα αποτελέσματα των κόπων του. Τέλος, μπαίνουν οι βάσεις για την εργασία στο μέλλον και αυξάνονται οι επιλογές του ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.