Σμπόνια Θεοφανία

Σπουδές στο Κλασικό τμήμα της Φιλολογίας Πατρών. Εργασιακή εμπειρία δύο χρόνων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου στην καθημερινή μελέτη. Κάτοχος πτυχίου Αγγλικών  LOWER  (Michigan- Κρατικό).Ενασχόληση και με τη γραμματεία.